BACK TO Press Releases

March 15th, 2024

Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: Αποστολή στην Τυνησία για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών

Αντιπροσωπεία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ επισκέφθηκε την Τυνησία με σκοπό την προώθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Κέντρου, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου του Κέντρου με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (ΕΜΜΕΝΑ). Η αποστολή πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 26ης Φεβρουαρίου 2024 και 1ης Μαρτίου 2024, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Κέντρου: Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός, Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκέλους και Δρ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ των δύο οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με κορυφαία μέλη δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συγκεκριμένα του Εθνικού Αγρονομικού Ινστιτούτου της Τυνησίας (INAT) και του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Υδάτων (CERTE), για τον εντοπισμό κοινών ερευνητικών τομέων ενδιαφέροντος, που οδήγησαν στην θέσπιση κοινού σχέδιού υλοποίησης των συμφωνηθέντων δράσεων σε βάθος διετίας.

Αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας που ειδικεύονται στο γεωργικό τομέα καθώς και στην διαχείριση υδατικών, τόσο σε περιφερειακό (Borj Cedria και Corba) όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και συνάντηση με μέλη της Συντεχνίας Γεωργίας και Αλιείας της Τυνησίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Κέντρου Τηλεπισκόπησης της Βόρεια Αφρική (CRTEAN), το οποίο εδρεύει στη Τύνιδα, κατά την οποία συμφωνήθηκε η από κοινού ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και επίπεδο διάχυσης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στα μέλη του CRTEAN, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει τη διείσδυση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ σε ολόκληρη την επικράτεια της Βόρειας Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της αποστολής, τα μέλη της ομάδας του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν καλές πρακτικές καθώς και κάποια από τα επιτεύγματα του Κέντρου, με έμφαση στην προώθηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής (Agri-Nexus Hub) η οποία συνεισφέρει στην ορθολογική και βέλτιστη διαχείριση του νερού άρδευσης από τους γεωργούς. Επιπρόσθετα,  παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα μέλη του Κέντρου Αριστείας  εφαρμόζουν τις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με ιδιαίτερη έμφαση στη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, εκτίμηση της χημικής ποιότητας των υπόγειων υδάτων χρησιμοποιώντας μεθόδους στοχαστικής παρεμβολής και εργαλεία μηχανικής μάθησης,  εκτίμηση κινδύνου λόγω έκθεσης σε παθογόνους οργανισμούς μέσω στοχαστικών προσομοιώσεων, καθώς και εκτίμηση της δυνατότητας εμπλουτσιμού των υπόγειων υδροφορέων με βάση υδρογεωλογικά, τοπογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά.

Να αναφερθεί πως το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, δημιουργήθηκε το 2020, με έδρα τη Λεμεσό, με στόχο να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών του Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής σε Εθνικό, Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το Κέντρο στοχεύει να καταστεί ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) και ένα Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας, συνδυάζοντας υποδομές με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έρευνα αιχμής και στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Share
This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the “Directorate General for European Programmes, Coordination and and Development”.
This project has received funding from the European Union’s “Horizon 2020 Research and Innovation Programme” under Grant Agreement No 857510”.
This project is co-funded by the Cyprus University of Technology.
Logo

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA